fbpx

(เขียนไว้ดีมาก) ความดีเอาชนะ…คนเห็นแก่ตัวไม่ได้

อย่าหยิ บ ยื่ น มี ดให้คนอื่นมา แ ท ง เรา ซ้ำ ๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้ว..ซ้ำเล่า

อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุกข์ ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า..ไม่มีที่ไป

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ ายซ้ำๆ เพียงเพราะ… เรารัก และไว้ใจเขา

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้.. คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ ายอมให้ใครมาดูถูก ต ร าหน้าว่าความรักของเรา..ไม่มีราคา

“ความดี” เอาชนะคนเห็นแ ก่ตัวไม่ได้ ความ ส ง ส าร เอาชนะคนไม่รัก…ไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจใครไม่ได้

ความค าดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้

ความซื่อสั ตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรักเอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่ อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเ ทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสี ยบ้าง

การก้ าวออกมาจากจุดที่ยืนอยู่…แม้จะเ จ็ บ ป ว ด

แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก

อย่ าแ ข ว นชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง?

อย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย

ชีวิตเราเองเราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข หรือจะทนทุ กข์ ตลอดไป..

เราเ ชื่ อมาตลอดว่า ถ้าจริงใจกับใคร จะได้รับความจริงใจกลับมา

ถ้าเราดีกับใครเค้า จะดีตอบกลับมา แต่โลกแห่งความเป็นจริง

สอนเราว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น..

 

ขอบคุณ : คิดเป็น