fbpx

เมื่อเป็น…”คู่แท้” ต่อกัน จะมีความรู้สึกที่ดี แบบนี้

1.สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกันและกัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ

มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะ ไม่เครี ยด

ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกันนั่นเอง

2.มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณทั้งคู่มีเป้ าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน

คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน และรวมถึง

ทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกันมีคำจำกั ด

ความของคำว่าประสบความสำเร็จที่คล้ายๆ กัน

3.เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น

คุณกล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยคุณให้อีกฝ่ายรับรู้

ไ ม่ต้องทำตัวแบบที่ อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเค้า

ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายเปลี่ยน

ตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

4.รู้สึกคิดถึงกัน เมื่อต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา และคุณจะ

รู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้ง

สองคนจะรู้สึกเหมือนๆ กัน

5.จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

มองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่

หลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะ

แต่งงาน จะใช้ชีวิตคู่อย่างไร จะมีลูกกี่คน เมื่อคุณ

นึกภาพออกนั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมายในการ

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้ว

6.รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครมั้ย

จะไ ม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็ ค

อีกฝ่ายตลอด แต่คุณจะรู้สึกสบายใจ วางใจ ไว้ใจ

7.เคารพครอบครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว

ให้เกียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

ด้วย และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา

เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นเดียวกัน

8.เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัว

แม้จะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

เพียงใด แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่

และเวลาส่วนตัวของกันและกัน คุณจะไม่ก้ า ว

ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน

หรือจะต้องไปต้องทำงาน

9.รู้สึกหล งใ หลกันและกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกันและไ ม่ใช่

รู้สึกเฉพาะตอนแรกเมื่อคบกัน แต่มีความรู้สึกรัก

และต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เคยรู้สึกเ บื่อกันเลย

10.อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการดูแลสุขภาพ

ตัวเอง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เพราะว่าอย าก

ทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

11.อยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

ถึงคุณและเขาจะไ ม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่

ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดแต่กลับ

รู้สึกมีความสุขซะมากกว่า เมื่อคุณรู้สึกเช่นนี้

แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

12.กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟัง

ทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรืออะไรก็แล้ว

แต่ โดยที่คุณเ ชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จ

หรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่า…คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟัง

คุณอยู่เสมอ และคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของ

เขาเหมือนกัน และรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหา

กันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกัน

เพิ่มมากขึ้น

13.อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขเสมอ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อคิด

ทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์

ในการตัดสินใ จทำอะไรหลายๆ อย่างก็เพื่อ…

ความสุขของอีกฝ่ายนั่นเอง

14.รู้สึกมั่นคงและปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม ขอแค่มีกันอยู่

คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอ

คุณจะรู้สึกป ลอดภั ยเสมอเมื่ออยู่กับเค้า

รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

15.อยู่ข้างเสมอในเวลาที่อีกฝ่าย อ่ อ น แ อ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่า เขาจะไ ม่มีวันไปไหน

เขาจะอยู่กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อ

หรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ ในชีวิตคุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ

คอยเป็นกำลังใจให้เสมอ

16.ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อย

สำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้

โดยไ ม่รู้สึกฝื นอะไร และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมี

ข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา

17.รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามา

เติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึก

ไ ม่ออกเลยว่าเมื่อไ ม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร

จะมีความสุขมั้ย

18.ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกัน

เมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ โดย

ไ ม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอว่าจะต้องมาเจอ

หน้ากัน หรืออีกฝ่ายไ ม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้อง

ใช้เวลากับคนรัก

ขอขอบคุณ kiddpan