fbpx

7 วิธีเปลี่ยน ตัวเองจากคนใช้เงินเก่ง… เป็นคนบริหารเงินเป็น

7 วิธีเปลี่ยน ตัวเองจากคนใช้เงิ นเก่ง เป็นคน มีเงิ นเก็บ ไปดูกันว่า 7 วิธีเปลี่ยน จะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1. แบ่งเงินทันที

ทันทีที่เงินออ ก สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จัดสรรเงินให้เป็นก้อน ๆ ก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันก้อนหนึ่ง

ใช้ห นี้ อีกก้อนหนึ่งไว้ให้รางวัลตัวเอง และต้องไม่ลืมแบ่งอีกก้อน เป็นเงินออมไว้เผื่ออนาคตด้วย

ซึ่งการจัดสรรเงินนี้สามารถประยุกต์ได้ต ามรายรับรายจ่ายของแต่ละคน

2. ใช้จ่ายอย่ างรู้ตัว

ถ้าของมันต้องมี คงไม่ดีถ้าไม่ ซื้ อ ความอย ากได้ อย ากมี อย ากกินอย าก ซื้ อ ที่เกินความจำเป็น

ในชีวิตเรานั้น มีกันทุกคน ดังนั้นเราสามารถ ซื้ อ ทุกอย่ างที่ต้องการได้ตราบเท่า ที่มีเงินจ่าย

แต่ต้องยึดกฎเหล็กว่าจะต้องไม่สร้างห นี้และไม่ไปดึงเงินก้อนอื่นที่แบ่งไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้

Baht is money currency of Thailand.
3. ออมให้เป็นนิสัย

ไม่จำเป็นต้องอ ดทุกความสุข หมดสนุกกับทุกอย่ าง เพราะเราวางแผนเองได้ว่าจะออมเท่าไหร่

จะใช้วิธีออมทีละนิดอย่ างสม่ำเสมอ หรือจะเข้มงวดต ามสูตรออมขั้นต่ำร้อยละ 10 ของรายรับก็ได้

แต่อย่ าละเลยการออมเงิน เพราะเงินส่วนนี้นี่แหละที่จะช่วยให้อยู่รอ ดในย ามคับขัน

รวมถึงเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตต ามหลักแล้ว เราควรมีเงินสำรองไว้ใช้ ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ นอย่ างน้อย 3 เดือนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็ยังมีเงินใช้

และหากบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยก็ยิ่งดี

ซึ่งจะช่วยให้การออมเงิน ของเรานั้นง่ายขึ้นหากเกิดกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงิน

หรือเกษียณงานไปแล้ว ก็มั่นใจได้ว่ามีเงินก้อนให้ใช้แน่นอน

4. บันทึกรายรับรายจ่าย

การควบคุมการใช้เงินที่ดีที่สุดก็คือบันทึกการใช้เงินของตนเองซึ่งประโยชน์จากการเขียนรายรับรายจ่ายทุกวัน

จะทำให้เรารู้รายละเอียดการใช้เงินในแต่ละวันว่ามีเงินในกระเป๋า อยู่เท่าไหร่หยิบใช้ได้มากน้อยแค่ไหน

เมื่อใช้จ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่อีกทั้งยังทำให้เราเห็นรายจ่ายส่วนเกินได้ง่าย

จึงช่วยให้ตัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นทิ้งได้ง่ายขึ้นต ามไปด้วย

5. นำไป ล ง ทุ น

การ ล ง ทุ น ที่ดีคือ การทำให้เงินที่นอนอยู่นิ่ง ๆ ไปทำให้งอ กเงย

ซึ่งเราสามารถนำเงินไป ล ง ทุ น ได้ต ามรูปแบบที่สนใจและเหมาะสมกับรายรับรายจ่าย อย่ างไรก็ต าม

ทุกการ ล ง ทุ น มีความเสี่ยงจึงจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการ ล ง ทุ น ให้เข้าใจเป็นอย่ างดี

และเลือ กปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น

6. บริหารการชำระห นี้

ห นี้ที่ว่าคือ ค่าบ้าน ค่ารถ ค่า บั ต ร เ ค ร ดิ ต และอีก ส า ร พัดห นี้ การวางแผนจ่ายหนี้

จะช่วยให้การเงินไม่ข า ดสภาพคล่อง เช่น ชำระหนีห้ตรงเวลา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียดอ กเบี้ย

และค่าต ามทวงห นี้ชำระห นี้รายเดือนให้ได้จำนวนเงินขั้นต่ำเป็นอย่ างน้อย

ถ้ายังมีเงินเหลือก็โปะห นี้ให้มากหน่อยเพื่อลดเงินต้น หรือถ้าฝืดเคืองจริง ๆ ควรเลือ กจ่ายห นี้ที่ มี ดอ กเบี้ย สูงก่อนเพื่อตัดวงจรดอ กเบี้ยบานปล า ย

7. รั ก ษ า สถานภาพทางการเงิน

การบริหารเงินจะต้องมีวินัยและปฏิบัติต่อเนื่องอย่ างเคร่งครัด

ถ้าเริ่มทำได้เป็นระบบอยู่ตัวแล้วก็ต้องรั ก ษ า สถานภาพทางการเงินไว้ให้ได้ต ามมาตรฐานในตอนแรกด้วย

ทั้งนี้อย่ าลืมแผน สำรองสำหรับปรับการใช้เงินให้ยืดหยุ่นต ามสถานการณ์ด้วยเพียงเท่านี้สภาพการเงินก็จะคล่องตัว และมีความมั่นคงในระยะย าว

ที่มา t o n k i t 3 6 0, f a h h s a i

เงินเดือน น้อย จะใช้ชีวิตอย่างไร..ให้มีเก็บเหลือใช่จ่าย
“คนที่ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่ว่า…เขารวย (อ่านแล้วจะเห็นความจริงที่เขาคิดก่อนให้ยืม)