fbpx

ผลบุญ 12 ประการ ลูกกตัญญูจะได้รับ…เมื่อดูแล พ่อแม่

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเรามานั้น คือ พระอรหันต์ ในบ้าน

ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณ

ที่ผู้อื่นทำไว้นั้น บุญคุณที่ว่า..มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการรำลึกถึงพระคุณ

ที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง เมื่อรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่าน

หากความคิดเช่นนี้ อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาโอกาสทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่าน

อย่างไม่รู้ลืม…บุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลก และสัตบุรุษทั้งหลายตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระอริยสาวก และบัณฑิตชนจึงพากันสรรเสริญยกย่อง แม้เทวดาทั้งหลายก็ปกปักรักษา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีในทางกลับกัน

คนที่ไม่รู้พระคุณใครนั้นยากที่จะเจริญได้ แรงแห่งความกตัญญู เป็นแรงดึงดูดโชคลาภ

ความร่ำรวยที่สำคัญมากแรงหนึ่ง หลายคนเรียกว่า แรงแห่งการตอบแทน มีคนมากมายที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณ

ผู้มีพระคุณ ชีวิตที่เห็นยังดีและมีความเจริญก้าวหน้านั้นยังคงเป็นเพราะบุญเก่ายังส่งผล

แต่เมื่อหมดบุญเก่าความเจริญนั้นก็ถึงเวลาหมดสิ้นไปด้วย และยิ่งกับคนที่ไม่มีบุญเก่ามากพอ

ก็จะทำให้ชีวิตต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ ให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี

ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดู พ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู

และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ

ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตยิ่งขึ้นไป ซึ่งในวันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่

เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่างดีมาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ

และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

การตอบแทนคุณพ่อแม่ตามหลักมงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดาสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่… ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน

เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี ให้ความสะดวกสบาย

เอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2.ขณะที่ท่านล่วงลับจากไปแล้ว… ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่าน อย่างสม่ำเสมอ

เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควร ต้องทำอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มี…ความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

2 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3 ทำให้พ้ น ทุกข์ พ้ น ภั ย ได้

4 ทำให้ได้ ลาภ โดยง่าย

5 ทำให้มี ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

6  ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

7 ทำให้ แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

9 ทำให้ได้รับ การยกย่องสรรเสริญ

10 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ในทุกๆเรื่อง

11 ทำให้มีความสุข ในการใช้ชีวิต

12 ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ ที่ไหนหรอก