fbpx

เรื่องที่…ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัว…ไม่ได้ (เขียนไว้ดีมากๆ)

อย่าเอาชนะ ใจใครด้วยความดี เพราะ “ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัว…ไม่ได้”

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร

อย่ าเอาชีวิตที่มีคุณค่า..ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่าเรา

อย่ ายอมให้ใครมาดูถู ก ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา

อย่ าหยิบยื่น มี ด ให้คนอื่นมา แ ท ง เ ร า ซ้ำ ๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ กข์ซ้ำ ๆ เจ็ บซ้ำ ๆ เพราะคำว่า..ไม่มีที่ไป

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ า ย ซ้ำ ๆ เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขา

“ความดี เอาชนะคนเห็นแ ก่ตัวไม่ได้”

ความสงส าร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้

ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่อย นักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก

ให้ใจได้พักผ่อนเสี ยบ้าง การก้าวออกมา จากจุดที่ยืนอยู่

แม้จะเ จ็ บ ป ว ดแต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก

อย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยังอย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่วยรักตัวเองหน่อย

…ช่วยเห็นค่าตัวเองหน่อย

ชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ ๆ มีความสุข หรือ จะทนทุ กข์ ตลอดไป

“เพราะคนเห็นแก่ตัว…

คิดแต่เห็นแก่ตนเองเท่านั้น”

 

ขอบคุณที่มาจาก : s a b a i d m a i