fbpx

ก่อนวัยอายุ 45 ปี รีบทำ 15 อย่างนี้ได้แล้ว หากไม่อยากเสียใจตอนแก่…

1.พยายามลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว เรื่องรีไฟแน นซ์บ้าน เพื่อลด ด อ กมาตรการสอง

เปลี่ยนเคเบิ ลเป็นแบบไม่มีค่าร ายเดือน จะช่วยประหยัดไปปี ละแส นบาทเชียว

2.เรียนรู้การลงทุ น โดยใช้เงินคนอื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เพราะเราจะได้กำไร มากจากเงินลงทุ น ผมลงทุ น ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน

เมื่อราค า 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตัวเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท

และปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท

ปัจจุบันที่ข ายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้าน เมื่อเราข ายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน ทั้งยังได้กำไร

จากส่วนต่างค่าเช่ ากับย อดผ่อนอีกด้วยสิ

3.เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ จากนั้นก็ไม่ยากแล้ว

คำกล่าวนี้จริง เมื่อเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้นั้น ล้านต่อไปไม่ย ากเลย

เพราะเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่ อ ยอดแล้วไง

4.จงเลือกทำงาน ที่ชอบและถนัดเหมาะกับตัวเอง

การหาจุดยืนอย่างเหมาะสม มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้ไว ที่สำคัญคือ

ต้องเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ เพื่อส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็ว

5.ใช้บั ตรเครดิ ต ลดค่าใช้จ่ายเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว เพราะสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ตรเครดิ ต เพราะได้ส่วนล ด

อีกทั้งยังมีคะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ตรเ ครดิ ตหลายใบ

โดยชำร ะเต็มจำนวน เลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนล ดมากสุด

6.หัดลงทุ นเพื่อให้มีร ายได้เสริมเสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ใครจะรู้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวมตราส าร คอนโด

และข ายขอ งออ นไลน์ ก่อนลงทุนนั้น ควรศึกษาให้รู้ก่อน ว่าจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

เพราะผมเคยลองมาหลายอย่างแล้ว ปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวมกับคอนโด

7. เรียนรู้ จากการลงทุ นที่ผิดพลาดจากตัวเอง

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นธรรมดา ผมเองเคยข าดทุน จากวอเรนต์เกือบแสน

ติดหุ้ นวงใน มาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข ายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ นแต่จะเลิกเล่นหุ้ น ในแบบที่เคยเจ็ บ

8. จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้าน รถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ นักหรอก มันถือว่าเป็นต้นทุ นจม

จนกว่าข ายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี อีกอย่างคือ ไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการ

มาไม่น้อยกว่า 50 ที่ ก่อนตัดสินใจและจะเลือก รถรุ่น ที่เป็นที่นิยม คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

9. เก็บเงินโบนัสไว้

เพราะเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 %

ของเงินโบนั ส จากนั้นส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำอย่างนี้ได้

เพราะผมมีความสุขในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินน่ะสิ

10. เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรั พย์สิน ทุกๆปี

การบันทึกนั้น จะช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ อง ว่าควรปรับปรุงตรงไหน

ใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมายได้ เช่น การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรั พย์สิน

ผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภา พ

11. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ น

การลงทุ นนั้น ต้องใช้เวลา และมีโอกาสข าดทุนอยู่แล้ว

และถ้าข าดทุนจริง เราจะได้ไม่เดื อดร้อนมาก ผมกำหนดเงินขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย

12 เดือน ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ นได้ และสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพทางการเงินต้องมีการ

อย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ แม้ไม่ต้องทำงาน

เชื่อว่า…ทุกคนทำได้อยู่แล้ว

12. ศึกษาหาความรู้ การเงินประจำ

ความรู้นั้น หาได้จากหนังสือหรือเข้าอบรม เว็บ บ อร์ด ยูทูบ

และเพื่อนๆช่องทางเข้าถึงความรู้มีเยอะ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันนี้

13. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยๆ

อยู่ที่ควบคุมความอย ากของตัวเองได้แค่ไหน โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่

อย่าซื้อครั้งเดียวติดๆ เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยว รถยนต์งี้ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน

ความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เราควรซื้ อของที่ใช้จริงดีกว่า ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าพึ่งไปซื้อมัน

14. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธน าคาร

การออมเงินทางเลือก เช่น พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวมและประกั นชีวิต

แนะนำให้ลองเพราะผลตอบแทน จะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้เร็ว

15. ระวั งวิกฤติเศรษฐกิจ

ความรู้เศรษ ฐศาสตร์คือเรื่องสำคัญ เช่น วิกฤ ติต้มยำกุ้ง ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจได้ดี มันช่วยให้ลงทุนถูกจังหวะ

และความเสี่ย งไม่สูงอีกด้วยนะ