fbpx

พฤติกร ร ม พ่อแม่ 3 ประเภทนี้ ทำร้ ายจิตใจลูก…โดยไม่รู้ตัว

เมื่อความเป็น พ่อแม่ รุ ก ล้ำ ความเป็นส่วนตัวของลูก อาจจะมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญนัก โดยมีแนวความคิดว่า ลูกเป็นกร ร ม สิ ทธิ์ของ พ่อแม่

ด้วยเพราะโครงสร้างระบบครอบครัวที่ยึดถือลำดับชั้นอาวุโส ได้รับการสั่งสอนให้ “ฟังและเชื่อฟัง”

และในสังคมสมัยก่อน มุ่งเน้นให้ความสำคัญ การเรียนที่มีผลการเรียนดี ดังนั้น การจัดเตรียม

วางกรอบชีวิตของลูก จึงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกคาดหวัง เป็นการตอ ก ย้ำ ความคิดที่ว่า..

“การเลี้ยงดูลูกแบบเข้มงวดคิดแทนให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถูกทางแล้ว” โดยที่ไม่ค่อยใส่ใจในความรู้สึกหรือ ความคิด ความอ่านของลูกมากนัก

และเริ่มเกิด สร้างแ ผ ล ใ จ ในวัยเด็กจึงส่งผลทางด้านสุขภา พ จิ ตของเด็กและ พฤติกร ร มของพ่อแม่ 3 ประเภทนี้ ที่ทำร้ ายลูก โดยไม่รู้ตัว

1. กำหนดทิศทางในชีวิตลูก

ไม่ให้อิสระ ในการตัดสินใจในชีวิตของลูก บางคนอาจเข้าใจผิ ดว่าอำนาจในการตัดสินใจนั้น เราจะมอบให้ เมื่อลูกโตพอแล้วเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว พ่อแม่ควรฝึกลูกให้รู้จัก

และทดลอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยค่อย ๆ ปล่อยให้เขามีสิ ทธิ์ในการเลือกด้วยตัวเขาเอง จากเรื่องเล็ก ๆ ไปจนถึงเรื่องสำคัญมากขึ้นทีละน้อย

โดยมีพ่อแม่เป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้กำหนด และควบคุมทิศทาง

2. เข้มงวดจนข าดอิสระ

เมื่อใดที่คุณเป็นพ่อแม่ ที่เข้มงวด นั่นแสดงว่า.. คุณกำลังเป็นพ่อแม่ที่ไม่ไว้วางใจในตัวลูกเลย

การที่คุณเข้มงวด กับลูกเสียจนเขารู้สึกข าดอิสระ จนทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด เมื่อต้องอยู่กับพ่อแม่แล้ว ยังเป็นการกระทำที่สร้างปัญหาในเรื่อง การเห็นคุณค่า

ในตนเองของลูก อีกด้วย เพราะนั่นคือ การที่เราไม่เคารพในการตัดสินใจของเขา

และตัดสินไปเสียแล้วว่า ลูกไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน จึงต้องทำตามที่พ่อและแม่วางไว้ กำหนดให้เท่านั้น

3. รุ ก ล้ำ ความเป็นส่วนตัว

เด็กไม่ใช่สิ่งของ ดังนั้นเขามีความคิดอ่ าน ความต้องการเป็นของตนเอง พ่อแม่จึงควรมอบความเป็นส่วนตัว และเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูก

ไม่ควรไปล ะ เ มิ ดข้าวของส่วนตัว หรือแม้แต่เวลาส่วนตัวของลูกเพียงเพราะคำว่า.. ลูกห้ ามมีสิ่งใด ปิดบังพ่อแม่ เช่น การแอบอ่ านสมุดไดอารี่… ของลูก

และ การเข้าห้องส่วนตัวของลูก โดยที่ไม่ได้เคาะห้อง เข้าห้องมาโดยพละการ เป็นต้น

ซึ่งความกังวลใจของพ่อแม่ที่ก ลั ว ลูกมีเรื่องปิดบัง และเรื่องนั้นอ า จ เ ป็ น เ รื่อง อั น ต ร ายต่ออนาคตของเขา เราสามารถทำให้ลูกเปิดเผ ย เรื่องราวของตนเองให้พ่อแม่ได้รับรู้

ด้วยการเป็น s a f e z one เป็นพ่อแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขา

เวลาลูกมีปัญหาใดๆ เขาต่างหากที่จะเป็นฝ่ายอยากเข้ามาปรึกษาบอกกล่าวเราเอง

โดยที่เราไม่ต้องไป ล ะ เ มิ ด ความเป็นส่วนตัวของลูกเลย