(เขียนไว้ดีมาก) ช่วงเวลาที่ดีของชีวิต… จะมาในช่วงที่เหมาะสม

เราทุกคนต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตของ “ตัวเอง” เวลาของแต่ละคน

ไม่ได้มาพร้อมกันดังนั้น อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบกับใคร บางคน

ประสบความสำเร็จ มีธุร กิ จเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุ 20 แต่บางคนเพิ่งเรียนจบตอนอายุ 22

บางคนเรียนจบก่อนเพื่อนแต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงมีงานทำ บางคนมีครบทุกอย่ า ง

บ้าน ร ถ ที่ดิน แต่กลับประส บ อุ บั ติเ ห ตุ จบชีวิตตั้งแต่อายุ 29 ปี

แม้แต่คนดังๆ ระดับโลก ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ช่วงวัยเดียวกัน!!

ประธานาธิบดีโอ บ าม่า… วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี ขณะที่

โดนัลด์ ท รั มป์… เป็นประธ า น าธิบดีในวัย 70 ปี

แม้แต่ แจ็คหม่า… ที่เคยถูกปฏิเสธเข้าทำงานใน เคเอ ฟ ซี แต่ไม่กี่สิบปีต่อมา เขาก็ซื้อเคเ อ ฟซีทั้งหมดในจีนเป็นของตัวเอง

ลองสังเกตดู… คนรอบตัวเรา หลายคนก็ประสบความสำเ ร็ จก่อนเรา

บางคนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือบางคนก็ประสบความ สำเ ร็ จหลังเรา

เ สี ยอีกเพราะทุกคนกำลังวิ่ งอยู่ในลู่วิ่ งของตัวเอง ไม่ได้แข่ งในลู่วิ่งเดียวกัน

เส้ ย ชัยก็คนละที่กัน ดังนั้น…เราไม่ควรที่จะไปตั ดสิ น หรือดู ถู กใคร

และก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับใครด้วย แค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา

และทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ถอยห่างจากคนที่ดู ถู กเรา

เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณ ค่ า ของคุณ อ ย่ า ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก

เพราะจะเป็นการทำล า ยมิตรภาพดีๆ อ ย่ าไปกัง ว ลกับความผิดพล าดเล็กๆ น้อยๆ

ของคนอื่น เพราะเราก็มีเหมือนกัน!! จงคิดเสมอว่า…. ทุกวันเป็นวันสุดท้ า ย

แล้วเราจะทำทุกอย่ า งในชีวิตอย่างเต็มที่

ทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบความสำ เ ร็ จแตกต่างกัน

และ จุดหมายของความสำเร็จก็ต่างกัน

จงอย่ าเปรียบเทียบ “ความล้ มเหลวของเรา”

กับ “ความสำเร็จของใคร”

ความสำเร็จของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ…