หากเป็นคนคิดมาก เมื่อทุกข์ใจ…ลองทำตาม 6 ข้อนี้ดูแล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

การฝึกจิตใจของเราให้มีจิต ที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติ

อยู่เสมอ ทำแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวเองไม่ให้

เกิ ดความทุ กข์ หรือคิดมากการฝึกตัวเราเอง

ทั้ง 6 อย่ าง รับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆ แล้วคุณจะ

เข้าใจชีวิต และรักตัวเองมากขึ้น…

1. การมองตัวเองให้เล็ก

ซึ่งก็คือ จงมองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง

ทั่วไปที่ไม่ได้วิเ ศ ษอะไรที่ไม่ได้อยู่เหนือกว่า

คนอื่น อย่ าให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

คิดว่าคนอื่นจะต้องยกย่ องเรา อย่ าคิดแบบนั้น

2. ให้เป็นคนนิ่งๆ สงบๆ

นั่นก็คือ พูดแต่เรื่องที่ดี พูดแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งต่างๆ

ถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูด เพราะการที่เราพูดใน

สิ่งที่ไม่ดี หรือในสิ่งที่ไม่ใช่ จะทำให้คนรอบข้าง

มองในทางที่เสี ย ห ายก็เป็นได้

3. เป็นคนสบายๆ ไม่ยืดมั่นถือมั่น

ซึ่งก็คือ จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด

อย่ าคิดจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ อย่ าไปยึดติด

กับความสมบูรณ์แบบเกินไป ปล่อยวางบ้าง

4. ฝึกให้รู้ถึงการเสี ยสละ

การเรียนรู้จากโ ล ก ภายนอกที่มีคนหลายประเภท

เราจงรู้จักเสี ย สละในบางสิ่ง เพื่อผลประโยชน์

ส่วนรวมบ้างบางคนที่ไม่ยอมอะไรเลย ไม่ว่าจะ

เรื่องไหนๆ ก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่ าง

แต่ไม่มีความสุขเลยล่ะ

5. ฝึกตัวเราเอง ให้พ้ นไปจากความโ ล ภ ของเงิน

นั่นก็คือ ต้องหัดพอใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่เรา

เป็นอยู่ รู้จักคำว่าพอเพียง เงินเป็นปัจจัยสำคัญ

แต่เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้การใช้ชีวิ ต

ทุกวันให้มีความสุข เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงิน

6. ฝึกให้รู้จักธรรมช าติ เข้าใจธรรมช าติให้มากขึ้น

สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือสิ่งไหน

มักจะผ่านไปเสมอ ซึ่งก็ คือสิ่งต่างๆ ที่ได้เข้ามา

ในชีวิตของเรา สักวันก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่จีรั ง

ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นความทุ กข์

หรือความสุข ก็มักจะผ่านไปเป็นเรื่องปกติ

ขอบคุณ : postsara