ทาน 5 อย่างนี้ ไม่ได้ใช้เงิน แต่…ทำแล้วได้บุญกุศลมากล้น (ดีมาก)

การทำบุญมีหลายแบบมากมาย อยู่ที่ว่าเราจะทำ

แบบไหนกันแค่นั้นหรือแค่เราคิดดี ทำดี

ไม่เบี ย ด เบียนใคร ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน

5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ทำแล้วได้ “บุญมากล้น”

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลย วันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก

เวลาที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล

อย ากสร้างบุญกุศล อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า…

บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

1. วาจาเป็นทาน  (คำพูดที่ให้กำลังใจ)

คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

2. ใบหน้าเป็นทาน  (ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม)

ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลายทุกข์

เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

3. ดวงตาเป็นทาน (ใช้แววตาแห่งความหวังดี)

แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น

ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรร พ สั ตว์ได้อย่ างแน่วแน่

4. กายเป็นทาน  (สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้ร อ ด พ้น ภั ยทั้งปวง)

ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง

แบ่งเบาภาร ะ ในกิจของวัด เป็นต้น

5. จิตใจเป็นทาน (สามารถเปิดอกเปิดใจรับฟังความทุกข์ กับผู้อื่น)

ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา

มีใจยินดีต่อบุญ ต่อก ร ร มดีของผู้อื่น

มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมี

พลังดึงดู ดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์

เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภั ย ทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

 

เรียบเรียง คิดกลับด้าน ขอบคุณ : ธ. ธรรมรักษ์