คน 4 ประเภท ใส่ใจไปก็ไม่ประโยชน์ คบไปก็ไร้ค่า… ปล่อยเขาไปดีกว่า.

คน 4 ประเภท ที่ใส่ใจไปก็ไร้ค่า… คว รปล่อยไปก ร ร ม คบไปก็ไม่ประโยชน์ ปล่อยให้คนแบบนี้ไปตามก ร ร มของเขาเถอะค่ะ

ก่อนอื่นมาดูกัน ว่ายังไงบ้าง ที่เรียกได้ว่า… “โง่”

1. ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ดก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไข

ในวันต่อไปไม่ให้ผิ ดอีก แต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เรียกว่า… “ไม่ฉลาด”

แค่นี้..ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ดแค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุง

ก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำๆซๅกๆ

ถ้าเจอคนแบบนี้อย่ ารู้จัก จะดีกว่าเนอะ

ปล่อยเขาไปตามเวรตามกร รมเถอะ

2. ถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอดสังเกตุได้ว่า…เวลามีข้อขั ด แ ย้ง

จะเถี ยงแบบจริงจังไม่มีฟังชาวบ้าน ใช้ตรรกะวิบั ติ

เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆแถๆข้างๆคูๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น

เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ จำไว้ว่า…

เสือไม่มีวันลดตัวไปกั ดกับหม าฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ.

3. ก้าวร้ า ว เพื่อกลบเกลื่อน

มีการวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้าวร้ า วมากกว่ า

เมื่อคุ ม ส ถานการณ์ไม่อยู่ เห ตุ ก ารณ์ไม่เป็นดั่งที่คิด

จะมีอ าการโ ม โ ห ก้าวร้ า วกลบเกลื่ อน

หวังสยบให้ จบข่ า วเจอไม้นี้ ให้เดินหนีทันทีค่ะ

ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น

คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคๅใจ เพราะเหมือนเค ลี ย ร์ไม่จบ

แล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

4. เหนือตลอด

ไม่ใช่ทิศเหนือ – ใต้ แต่..เป็นการมองว่า.. ตั วเองดีกว่าคนอื่น เสีย ด สีติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี

ตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเกาะติดตลอดมีวิจัยว่า…

พวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ยๅก เข้าใจอะไรยๅก

ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจ

ทำอะไรให้ใคร ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล

แต่คนไม่ฉลๅดจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้

เพราะมีอัตตาสูงเมื่อให้แปลว่า..ต้องได้รับตอบแทน

“ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอประมาณนั้น”

เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือ เงียบ

มันไม่มีประโยชน์อะไรกับกา รเถี ยงกับคนโง่

ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็ น

หรือ หยุดได้ก็หยุดดีกว่า เล็ ง จังหวะที่ควรจะหยุด

อย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะ ไม่มีวันชนะคนแบบนี้ และยิ่งบ้ าด้วยนี่

ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ตามก ร ร ม

จะใช้เหตุผล หลักฐ านอะไรมา ให้ดูก็คงไม่สน

พบเจอคนแบบนี้ควรวิ่งหนีไปให้ไกลดีกว่าค่ะ

 

ขอบคุณ ข้อมูล ละมุนละไม