เลือกอยู่กับคน… แบบไหน คุณจะกลายเป็นคนแบบนั้น (คนอ่านได้กำไร)

มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่ง ชื่อว่า.. “ห ลี่ กาชิง” ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงนักธุรกิจทั่วโลก

เขามีพนักงานขั บ ร ถคู่ใจคนหนึ่ง เขาขับรถมานานกว่า 30 ปี และจะขอลาออก “ห ลี่” เห็น

ว่าเขาเป็นคนตั้งใจทำงาน มีระเบียบวินัย ไม่เคย ข า ด ลา มาสาย จึงจ่า ย เช็คจำนวน 2 ล้าน

เพื่อเป็นร า งวัลให้เขานำไปใช้ในช่วยบั้นปลายชีวิต

คนขับรถบอกว่า… ไม่ต้องหรอกครับ เงิน 2 ล้าน เพราะในระหว่างที่ทำงานกับท่าน ผมได้เรียนรู้

อะไรมากกว่านั้น ท่านได้สอนวิธีทำเ งิ นให้ผมจนในตอนนี้ผมมีเ งิ นเก็บเป็นร้อยล้านแล้ว

หลี่ประหล าดใจมาก!! จึงถามว่า… “คุณทำงานเงิ นเดือนๆ ละ 3 หมื่น ทำไมจึงมีเงินสะสมมากเช่นนี้”

คนขับรถตอบว่า… “ขณะที่ผมขับรถให้ท่าน ท่านนั่งอยู่ด้านหลัง โทร ศั พท์พูดคุยกับผู้อื่นว่า…

“ซื้ อที่ดินย่ า นไหน ผมก็ทำตามท่าน ไปซื้ อไว้บ้างเล็กน้อย”

ท่านพูดว่า… “จะไปซื้ อหุ้ นตัวไหน ผมก็ทำตามท่าน ไปซื้ อบ้างนิดหน่อย ค่อยๆ ทะยอยเก็บ

และ เรียนรู้การลงทุนจากท่านไปที่ละเล็กละน้อย”

เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี สิ่งที่ท่านได้พูดคุยอยู่ที่เบาะหลังทุกวัน

มันฝังอยู่ในหั ว ผม จนถึงวันนี้ผมจึงมีความรู้ และ ช่องทางในการลง ทุ นอยู่ไม่น้อย

เรื่องเล่านี้ไม่รู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้แต่ง แต่นั้นไม่สำคัญ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือ..

“คุณจะเป็นใครไม่สำคัญ แต่คุณอยู่กับใคร เรียนรู้กับใคร นั่นต่างหากที่สำคัญกว่า”

สังคมของ “นักล ง ทุน” จะพูดคุยกันในเรื่องธุ ร กิ จ และ ไอเดียใหม่ๆ

สังคมของ “พ่อค้า” จะพูดคุยกันในเรื่อง ทำเลค้าขา ย และ โอกาสในการทำกำไร

สังคมของ “นักบุญ” จะพูดคุยกันในเรื่องความสุข การปล่อยวาง และ การสละอุทิ ศ

สังคมของ “คนทั่วไป” จะพูดคุยกันในเรื่องชาวบ้าน และ การนิ น ทา

สังคมของ “คนเ ก เ ร” จะพูดคุยกันแต่ในเรื่องที่สร้างความเดื อ ดร้ อน

ถ้าอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี… สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “นักปรา ช ญ์” คุณจะก่อเกิดสติปัญ ญ ามากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนชอบศึกษา” คุณจะมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจบุ ญ” คุณจะเกิดจิตเม ต ต ามากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ คนมองโลกในแง่ดี คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมั่งมี” คุณจะถูกจุดปะกายให้สร้างฐานะมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนที่มีความฝัน” คุณจะมีความมุ่งมั่น และ ไม่เลิ ก ล าไปโดยง่าย

ถ้าคุณอยู่กับ “คนที่มีความรับผิดชอบในภ า ร ะหน้าที่” คุณจะถนอมวันเวลามากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ “คนที่มั่นคงในอุดมการณ์” คุณจะมองการไกลและมีความหวัง

คุณต้องเลือกเอาเอง เพราะคุณสามารถนำพาตัวเองไปในสังคมต่างๆได้ อยากสำเร็จ ก็นำพา

ตัวเองเข้าไปอยู่กับคนสำเร็จ อยาก ล้ มเ ห ลว ก็นำพาตัวเองไปอยู่รวมกับคนที่ล้ม เ ห ลว

 

ขอขอบคุณที่มา ใจร่มๆ