ฝากถึงผู้หญิงทุกคน บนโลก อย่ าฝากทั้งชีวิตไว้กับใครเลยนะ

สำหรับวันนี้ เรามีเรื่องราว ที่เป็นข้อคิดที่อย ากจะให้ผู้หญิงได้อ่ านเพื่อเตือนสติ

ว่าเราไม่ควรที่จะฝากชีวิตไว้กับคนอื่นหรือหากมีสามีก็ไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้ที่สามีแค่คนเดียว

หล า ยคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไม ในเมื่อมีสามีก็ต้องให้สามีหาเลี้ยงดู เราลองมาดูเรื่องต่อไปนี้

แล้วจะเข้าใจมากขึ้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงคนหนึ่ง เรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวจีน

ที่มีจุดเริ่มต้นที่สวยงาม เรื่องราวเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นดังนี้ ฝ่ายชายมีเ งินหนึ่งแสนห้าหมื่น

ผู้หญิงมีเ งิ นหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ชายนำเ งิ นหนึ่งแสนห้าหมื่น ไปดาวน์บ้ าน

ผู้หญิงนำเ งิ นหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้ านและซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน

ผู้ชายผ่ อ นส่งค่างวดบ้ านสามพันหยวนทุกเดือนเงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน

ผู้หญิงเ งิ นเดือนเดือนละสามพันหยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอ ดลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เ งิ น เดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน

ย ามนี้ เ ด็ กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน

ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกัน ตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออ กจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก

เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้ านเต็มตัว

สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง

ผู้หญิงอยู่กับลูก สามี บ้ าน ทุกๆ วัน ร า ศี หม่นห มอง

ย ามนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอ กก็ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ

สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อยหลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิ วาท สุดท้าย เศร้าเ สี ยใจ

ผู้ชายและผู้หญิง เตรียมตัวหย่ า ต ามคำอธิบาย ในตัวบทก ฎห ม า ย ว่า ด้วยการสมรส

บ้ าน ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์

ผู้หญิงไม่ยอม บอ กว่า… พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่ อนค่างวด

ทนายถามว่า… เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่ อ นส่งค่างวดหรือไม่

ผู้หญิงตอบว่า… ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเ งิ นเดือนของผู้ชายโดยตรง

ผู้หญิงบอ กอีกว่า…  ลูกฉันเป็นคนคลอ ดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ มากับมือลูกต้องตกเป็นของฉัน

ทนายพูดว่า… ลูกจะตกเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กมากที่สุด

เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้ าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ การเจริญเติบโตของเ ด็ ก

ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย

ย ามนี้ ผู้หญิงไม่มีบ้ านไม่มีงาน ไม่มีเ งิ น ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่มสล า ยไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขา ผู้หญิงเธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต

ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่ บนโลกใบนี้

ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอ ดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างห า ยไป จากเธอในความมืดใช่แล้ว

แรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ

คนขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ต ามแบบฉบับ ตัวตน

ที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะทุกๆ คน ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆ งามๆ

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเองเกียจคร้าน ซังยังกะต า ย

อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโทรมแล้วได้ทุกวัน

ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด

ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า.. สำเร็จหรือ ล้มเหลว

 

ขอบคุณ N i w a t R u n g v i c h a f a h h s a i