ทุกคนมีช่วงเวลาชีวิต ของ “ตัวเอง” ความสำเร็จของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

เราทุกคนต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตของ “ตัวเอง”

เวลาของแต่ละคนไม่ได้มาพร้อมกัน ดังนั้น อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบกับใคร

บางคนประสบความสำเร็จ มีธุร กิ จเป็น ของตัวเอง

ตั้งแต่อายุ 20 แต่บางคนเพิ่งเรียนจบตอนอายุ 22 บางคนเรียนจบก่อนเพื่อน

แต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงมีงานทำ บางคนมีครบทุกอย่ า ง บ้าน ร ถ ที่ดิน แต่กลับประส บ- อุ บั ติเ ห ตุ จบชีวิตตั้งแต่อายุ 29 ปี

แม้แต่คนดังๆ ระดับโลก ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ช่วงวัยเดียวกัน!!

“ประธานาธิบดีโอ บ าม่า” วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี ขณะที่ “โดนัลด์ ท รั มป์” เป็นประธ า น าธิบดีในวัย 70 ปี

หรือแม้แต่ “แจ็คหม่า” ที่เคยถูกปฏิเ ส ธเข้าทำงานใน เคเอ ฟ ซี แต่ไม่กี่สิบปีต่อมา เขาก็ซื้อเคเ อ ฟซีทั้งหมดในจีนเป็นของตัวเอง…

ลองสังเกตดูสิ…!! คนรอบตัวเรา หลายคนก็ประสบความสำเ ร็ จก่อนเรา บางคนยังไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

หรือบางคนก็ประสบความ สำเร็จหลังเราเสี ยอีก

เพราะทุกคนกำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งของตัวเอง ไม่ได้แข่ งในลู่วิ่งเดียวกัน เส้นชัยก็คนละที่กัน

ดังนั้น…เราไม่ควรที่จะไปตัดสิน หรือดูถูกใคร และก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับใครด้วย

แค่รู้ว่า…ตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา และทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว

ถอยห่างจากคนที่ดู ถู กเรา เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณค่าของคุณ

อย่ ายึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก เพราะจะเป็นการทำล ายมิตรภาพดีๆ

อย่ าไปกังวลกับความผิ ดพ ล าดเล็กๆ น้อยๆของคนอื่น เพราะเราก็มีเหมือนกัน!!

จงคิดเสมอว่า.. ทุกวันเป็นวันสุดท้ าย แล้วเราจะทำทุก อย่ างในชีวิตอย่างเต็มที่

ทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จแตกต่างกัน

และ จุดหมายของความสำเร็จก็ต่างกัน

จงอย่ าเปรียบเทียบ “ความล้ มเห ล วของเรา” กับ

“ความสำเร็จของใคร”

ความสำเร็จของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ…

 

ขอขอบคุณที่มา : B i t c o r e t e c h