(ฝากถึงผู้หญิงทุกคน) อย่ าฝากชีวิตไว้กับใคร โดยเฉพาะ “เรื่องเงิ น”

ฝ่ายชายมีเ งิ น 150,000 บาท

ผู้หญิงมีเ งิ น 100,000 บาท ก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเ งิ น 150,000 บาท ไปด า ว น์บ้าน

ผู้หญิงนำเ งิ น 100,000 บาท ไป

ตกแต่งบ้านและซื้อเครื่องใช้ต่างๆ

หลังแต่งงาน ผู้ชายผ่อนส่งค่ า งวดบ้าน

3,000 หยวนทุกเดือน เงินเดือนคงเหลือ 1,000 หยวน

ผู้หญิงเ งิ นเดือน เดือนละ 3,000 หยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

3 ปีต่อมา…ผู้หญิงตั้งคร ร ค์ จากนั้นค ล อ ด ลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

เงินเดือนเพิ่มเป็น 7,000 หยวน ยามนี้ เด็กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ า ยเดือนละ 2,000 หยวน

ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกัน

ตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงล า ออกจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก

เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลาย เป็นแม่บ้านเต็มตัว

10 ปีต่อมา… ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง

ผู้หญิงคลุ กคลีอยู่กับลูกสามีบ้าน ทุกๆ วัน

ราศีหม่นหมอ ง ย ามนี้ผู้ชายรู้สึกว่า…

ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว

สิ่งยั่ วย ว นภายนอกก็ช่างร้ อ นแ ร งเ ย้ ายวนใจ

สุดท้ายเลยมีภรร ย าน้อย หลังจากภรรย า รู้เรื่องเข้า

ทะเล าะวิวา ท สุดท้าย เศร้าเสียใจ

ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัว ” ห ย่ า”

ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมายว่า… ด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้ อ ก่อนแต่งงาน

ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอมบอกว่า…

“พวกเราทั้งสองช่วยกัน ผ่ อ น ค่ า งวด”

ทนายถามว่า…”เธอมีหลั ก ฐ าน ที่ร่วมกันผ่ อ น ส่งค่ างวดหรือไม่..?”

ผู้หญิงตอบว่า…. “ไม่มี ทุกเดือนจะ หั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า… “ลูกฉันเป็นคนคลอดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้อง ต กเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า… “ลูกจะต ก เป็นของใคร เราจะดูว่า

ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้ แก่เด็กมากที่สุด

เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีร า ยได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

ทางศ า ลจะตัดสินให้ต ก เป็นของผู้ชาย”

ยามนี้ ผู้หญิง..ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก

เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล า ยไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขา

“ผู้หญิง…เธอยังกล้ าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่? ”

บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต

แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่า งหายไปจากเธอในความมืด

ใช่แล้ว!! แรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ “คน”

ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อทุกเวลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง

จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

เพราะทุกๆ คน ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆ งามๆ

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเองเ กี ย จ ค ร้ า น ซังยังกะต า ย

อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เ สื่ อ ม โ ท ร มแล้วได้ทุกวัน!!

ผู้หญิงเอ๋ย…ดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” คิดอยากจะเป็น

ผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า.. “สำเร็จหรือล้ ม เ ห ล ว”

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก : Niwat Rungvicha

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ