สอนลูกใช้เงินเป็น ตั้งแต่ยังเด็ก รู้คุณค่าของเงิน โตขึ้นไม่ลำบาก มีอนาคตที่ดี

1.”เงิน” ใช้แล้วหมดไป

ในวัยเด็ก พวกเขาอาจยังเข้าใจว่าสามารถขอเงินจากพ่อแม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้น ต้องสอนให้ลูกรู้ถึง

ผลลั พธ์ที่ตามมา นั่นคือ เมื่อใช้เงินไปแล้ว เงินก็หมดไป ยิ่งใช้มาก เงินก็หมดเร็ว

ดังนั้น ถ้าลูกอย ากซื้ออะไร ให้ใช้ด้วยเงินของตัวเอง (เพื่อจะได้เรียนรู้ผลที่ตามมาจากการใช้เงิน)

2. รู้จักค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคยกับการแต ก

ทอนของตัวเงิน โดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น..

เงินบาท 5 เหรียญจะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญ เงินเหรียญห้า 2 เหรียญจะเท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญ

วิธีนี้นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลขเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเงินเหรียญอีกด้วย

3. อย่ าใช้เงินเกินตัว

เพื่อวางรากฐ านที่ดีในการใช้เงินในอนาคตของลูก ไม่ใช่อย ากได้อะไรแล้วต้องซื้อให้ได้ทั้งหมด

ดังนั้น พ่อแม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยการสอนเพื่อให้เกิดการรู้จักการยั บ ยั้ งใจ

อาจยกตัวอย่ างเพื่อให้ลูกเห็นภาพถึงประโยชน์ของการใช้เงินอย่ างมีคุณค่า

4. บอกถึงที่มาที่ไปของเงิน

เด็กๆ หลายคน พอได้เงินก็จะซื้อทุกอย่ างที่ต้องการ ดังนั้น พ่อแม่ต้องคอยเตือ นให้ลูกๆ ว่าเงินที่นำไปซื้อของนั้น

ได้มาจากการทำงานทั้งสิ้น โดยอธิบายให้เห็นภาพถึงความลำบากแค่ไหนกว่าจะได้เงินมา

เพื่อทำให้รู้จักคุณค่าของเงินและมีสติทุกครั้งเมื่อใช้จ่าย

5. รู้จักบริหารการใช้เงิน

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิธีจัดการกับการเงินอย่ างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขน ม เป็นรายวันกับเขา

เพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือ..

คุณจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน และเวลาที่ให้และต้องหนักแน่น พอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม

เมื่อเขาใช้เงินหมดก่อนเวลา และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าหากคุณบอกให้เขารู้ว่า..

ถ้าหากเขา “ใช้เงินจนหมด” เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า

หรือใช้จ่ายในสิ่งที่มีความต้องการมากกว่า

ดังนั้น เขาจึงคว ร จะต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้า

6. ทำงาน แลกเงิน

ธรรมชาติของวัยเด็ก เวลาอย ากได้อะไรก็จะแบมือขอเงินจากพ่อแม่ ดังนั้น เพื่อให้เด็กๆ รู้จักคุณค่าของเงิน

ต้องให้ช่วยทำงานบ้านเพื่อแลกกับเงิน และคอยสอ ด แ ทร กเพื่อสอนเรื่องการเงิน เช่น

เมื่อได้เงินแล้วต้องรู้จักแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น การเก็บออม การใช้จ่าย และการให้

7. ต้องรู้จักรอ

เพื่อให้ลูกๆ รู้จักความอดทน เช่น ถ้าอย ากได้ของเล่นราคาแพ ง พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกออมเงินอย่ างสม่ำเสมอ เก็บหอมรอมริ บ

ดังนั้นในระหว่างนี้ก็จะเห็นลูกพย าย ามทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหม าย ทำให้เกิดการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้มา

 

แน่นอนว่า.. การที่จะทำให้ลูกๆ เห็นคุณค่าของเงิน พ่อแม่ต้องปฏิบัติสิ่งที่ที่สอนลูกให้ได้ด้วย เพื่อเป็นแบบอย่ างที่ให้กับลูก ลูกถึงจะเชื่อและยอมทำตาม