นี่คือ กำลังใจจากแม่ แค่..ได้ยินก็กลั่ นน้ำตาไว้ไม่อยู่..จริงๆ

บางทีก็เหนื่อยจนน้ำตามันไหลออกมาเอง แค่บอกแม่ว่าเหนื่อยก็กลั้นไม่อยู่จริงๆ

เรา : “เบื่อ ลาออกได้มั้ย”

แม่ : “เวลาเหนื่อยหรือท้อ นี่คือ กำลังใจจากแม่”

1. เวลาเจองานหนัก ให้บอกตั วเองว่า : นี่คือ โอกาสในการเต รียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้ บอกตัวเองว่า : นี่คือบทเรียน ที่ จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

3. เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้ บอกตัวเองว่า : นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำ เนินชีวิต

4. เวลาเจอนาย จอ มละเมียด ให้บอกตัวเองว่า : นี่คื อ การฝึกตนให้เป็น คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

5. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์ มหาส มบัติ

6. เวลาเจอคำนินทา ให้บ อกตัวเองว่า : นี่คือ การสะท้อ น ว่ า เรายังคงเป็นคนที่มี ความห มาย

7. เวลาเจอความผิ ดหวัง ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ วิธีที่ธร รมชาติ กำลังสร้างภู มิ คุ้ มกัน ให้ กับชีวิต

8. เวลาเจอความป่ ว ย ไ ข้ ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ การ เตือ นให้เห็นคุณค่า ของการรัก ษา สุขภาพให้ดี

9. เวลาเจอค วามพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่ า : นี่คือ บทเรียนของการรู้จัก ยื นหยัดด้วยตัวเอง

10. เวลาเจ อ ลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือโอกาสทองของการ พิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเ องว่า : นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ ทุกชีวิต มีโอกาสพานพบ

12. เ วลาเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือประจัก ษ์ พย า น ว่าไม่มีใครได้ ทุกอย่า งดั่งใจหวัง

13. เวลาเจอภา วะหลุ ดจากอำน า จ ให้บอกตัวเ องว่า : นี่ คือ ความอนัตตา ของ ชีวิตและสรรพสิ่ง

14. เวลาเจ อคนกลิ้ง กะล่ อ น ให้บอกตัวเอ งว่า : นี่คือ อุท า ห ร ณ์ของชีวิต ที่ไ ม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเ จอคน เ ล ว ให้บอกตัวเองว่ า : นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึ งประสงค์

16. เวลาเจออุบั ติ เ หตุ ให้บอกตัวเองนี่คือ คำเตือ น ว่า : จงอย่ า ป ร ะม า ท ซ้ำอีกเป็นอัน ข าด

17. เวลาเจอศัตรู คอยก ลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ บททดสอบที่ว่า “ม ารไม่มี บาร มีไม่เกิด”

18. เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ บทพิสูจ น์สัจธรรม “ในวิกฤตย่อม มีโอ กาส”

19. เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองว่า : นี่คือ วิธีที่ธร รมชาติเปิด โอกาสให้เราได้ต่ อสู้ชีวิต

20. เวลาเจอความ ต า ย ให้บอกตัวเองว่านี่ : คือ ฉ ากสุดท้าย ที่จะทำให้ชีวิต มีค วามสมบูรณ์

ขอบคุณ b i t c o r e t e c h