คน 4 ประเภทนี้ มองว่าตัวเองถูกเสมอ (คนอื่นผิ ดตลอด) ให้อยู่ห่างๆ อย่ าเข้าไปใกล้เลยจะดีกว่า.

1. ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรั บปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีก

แต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า “ไม่ฉลาด”แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด

แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำๆซๅกๆ

ถ้าเจอค นแบบนี้อย่ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปตามเ วรตามก ร ร มเถอะ

2. เหนือตลอด

ไม่ใช่ทิศเหนือ – ใต้ แต่เป็นการมองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่นเสีย ดสี ติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี

(ตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเกาะติดตลอด)

มีวิจัยว่า… พวกไอคิวต่ำรับอะไรเข้าใจได้ย าก

ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจทำ

อะไรให้ใครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล

แต่คนไม่ฉลๅดจะไม่เ ข้าใจเรื่องแบบนี้

เพราะมีอัตตาสูงเมื่อให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน “ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอประมาณนั้น”

เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือ เงียบ มันไม่มีประโยชน์อะไรกับกา รเถี ยงกับคนโง่

ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็ น

หรือ หยุดได้ก็หยุดดีกว่า เล็ ง จังหวะที่ควรจะหยุดอย่ าพย าย ามเอาชนะ

เพราะจะ ไม่มีวันชนะคนแบบนี้ และยิ่งบ้ า ด้วยนี่… ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ตามก ร ร ม

จะใช้เหตุผลหลักฐ านอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน พบเจอคนแบบนี้ควรวิ่ง ห นีไปให้ไกลดีกว่าค่ะ

3. ถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอดสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ด แ ย้งจะเถี ยงแบบจริงจังไม่มีฟังชาวบ้าน

ใช้ตรรกะวิบั ติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆแถๆข้างๆคูๆ

เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ

จำไว้ว่า… เสื อไม่มีวันลดตัวไปกั ด กับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ..

4.ก้าวร้ า ว เพื่อกลบเกลื่อน

มีการวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้าวร้ า วมากกว่ า เมื่อคุ ม ส ถานการณ์ไม่อยู่

เห ตุ ก ารณ์ไม่เป็นดั่งที่คิดจะมีอาการ โ ม โ ห

ก้าวร้ าวกลบเกลื่ อนหวังสยบให้ จบข่ า ว เจอไม้นี้..

“ให้เดินหนีทันทีค่ะ” ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น

คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคๅใจ เพราะเหมือนเค ลี ย ร์

ฃไม่จบแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

 

หากคุณเจอคน 4 ประเภท ที่กล่าวมา… 

เราขอแนะนำว่า.. ให้อยู่ห่างๆเข้าไว้ อย่ าเข้าไปใกล้เลยจะดีกว่า.

เพราะถ้าคุณต้องเถียงอะไรกับเขาสักเรื่อง โดยใช้เหตุผลมาอ้ างก็แล้ว ยังไงคุณก็ไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้

แน่นอน.. แต่จะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เหนื่อยเปล่า จงปล่อยวางและปล่อยเขาไป

อย่ า พย าย ามไปเอาชนะ เพราะคุณจะไม่มีวันชนะคน โ ง่ และ บ้ า

คน โ ง่ คือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดและไม่ยอม

รับฟังคนอื่น ไม่งั้นคุณก็จะเป็นคนที่ไม่ต่างจากเขา

หมาเห่า… อย่ าเห่าตอบ เพราะจะเพิ่มหมาขึ้นอีกตัว

ในยามที่ไม่ถูกใจกับอะไรบางเรื่อง ไม่พอใจกับอะไรบางอย่าง หรือไม่ชอบคำพูดของใครบางคน

ก็อยากจะขอให้ไตร่ตรองดูให้ดีว่า.. ที่ไม่ถูกใจ

มันเป็นเพราะเขาพูดไม่ถูกใจเรา

หรือ มันไม่ใช่คำที่เราอยากจะได้ยิน

แค่ฟัง.. ไม่ต้องไปเห่าตอบ

เพราะแค่เราพยั ก หน้า.. บอกว่าเข้าใจ

“หมาตัวไหนที่ฉลาด มัน… ก็จะเลิกเห่าเราเอง”

ขออขบคุณที่มาจาก : bi t coretech