ข้อดีของการมีเงินเก็บ ออมเงินตั้งแต่วันนี้ได้ มีประโยชน์มากมายในอนาคต

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิดเพราะเงินที่หามาได้

ก็แทบจะไม่ พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน

แต่หากศึกษ าข้อดีของการมีเงินออมอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน

เพราะในย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไม่เริ่ มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ

สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิด วิ ก ฤ ติ : เพราะชีวิตของคนเรามีควา มไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินอ อมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2.มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระคนอื่น : การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาร ะ ลูกหลาน บางคนมีรายได้

เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็ บป่ วย มีหลายโ ร ค

หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

3.เงินออมทำให้เรามีความสุ ข : คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ยด

หน้านิ่ว คิ้วขมวดเพราะ กลุ้ มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

4.มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น : เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก

มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหา งานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น

อย ากทำอะไรก็สามา รถทำ สิ่งที่ชอบได้

5.มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ : คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย

จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไ ม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะ ไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6.เงินออมทำให้มีควา มมั่นคงในชีวิต : ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจ จัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีคว ามมั่นคงมากขึ้น

7.เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน : เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบา งอย่ าง ต้องล้มหายต า ย จาก

เช่น พนักงานธนาคาร สำนั กพิ มพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรี ยมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

หากมีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

8. เก็บ เงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ :

ข้าวของเครื่องใช้ ทรั พย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุ ดเสี ยหายตามวันเวลา

ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9. มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือ คนอื่น : การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน

ก็จะ สามา รถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี

ย า มเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเ คราะห์สลับกันไป

10. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ : การเก็บเงินออมไว้ในธนาคารเพื่อให้มีการก ู้เงินไป ลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีม าก จริงๆ

11. เงินออมเป็นหลั ก ฐ านค้ำประกันการก ู้เงินได้ : สำหรับคนที่ทำธุ รกิจ

จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องก ู้เงิ น เพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน

12. เงินออมช่วยทำงานแทนเรา : การนำเงินอ อมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี

ก็ถือว่ า เงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาทเพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงิน ออมยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร

มีแต่เงินออมของเ รานั่นเองที่จะสามา รถพึ่งพาได้

 

ทั้งหมดนี้คือแนวทางการออม แม้การเริ่มออมจะยากสำหรับใครหลายคน

แต่หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ตัดสินใจออมเงินกันง่ายมากขึ้น เพราะเมื่อเราประส บ วิ ก ฤตทางการเงิน

อาจทำให้การใช้ชีวิตนั้นยากยิ่งกว่า ดังนั้นหาก

เราเริ่มลงมือ และสร้างวินัยเลือกการออมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 1 วิธี

ก็จะทำให้เราป้อ งกันความเสี่ ย งจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ และที่สำคัญอาจทำให้เรารวยได้จากเงินออมเพียงน้อยนิดก้อนนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา stand-smiling