จำไว้นะ…อย่ าเหยียบหัวใคร เพื่อให้ตัวเองสูงขึ้น

พ่อคนหนึ่ง ชวนลูกชายไปเดินที่ชายหาด พร้อมกับสอนลูก โดยการใช้

ไม้ขีดทราย 2 เส้น เป็นเส้นขนานกัน เส้นหนึ่งยาว 3 ฟุต อีกเส้นหนึ่งยาว 5 ฟุต

พ่อเลยถามลูกว่า…

ลูกสามารถทำให้เส้น 3 ฟุตยาวกว่าเส้น 5 ฟุตได้หรือเปล่า?

ลูกครุ่นคิดแล้วก็ ทำการลบเส้นนยาว 5 ฟุตให้สั้นลงแหลือแค่ ฟุตเดียว เส้น 3 ฟุต เลยยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัด

“ลูกจึงถามพ่อว่า ทำแบบนี้ถูกไหมครับพ่อ?”

พ่อยิ้ม มองหน้าลูกช าย แล้วบอกกับลูกช ายอย่างจริงจัง ลูกตั้งใจฟังพ่อนะ

เรื่องนี้สอนลูกว่า…

“คนที่จะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ ายคู่แข่งนั้น ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะเท่ากับเราไปทำร้ ายคนอื่น

เพื่อให้ตัวเองนั้นสูงขึ้น แต่เราควรทำตัวเองให้พัฒนาแล้วยกตัวเองขึ้นจากความสามารถเราเอง ไม่ใช่ไปลดค่าของคนอื่นลง”

จากนั้นพ่อขีดเส้นขนาน 2 เส้นเหมือนเดิม คือ 3และ 5 ฟุต แล้วพ่อก็ขีดเส้น 3 ฟุต ให้ยาวขึ้นเป็น 10 ฟุตแล้วพูดว่า…

ดูให้ดีนะ ลูก… “จงอย่ าคิดว่าคู่แข่งคือศั ต รู แต่ให้คิดว่าเป็นครู”

“เราจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า.”

เพราะจะทำให้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าอย่ างสง่างาม และภาคภู มิใจในตนเองอย่างแท้จริง

หากไร้คู่แข่งแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพในการทำง า นขนาดไหน

ไม่มีอั ป ลั ก ษ ณ์ก็ไม่รู้จักสวยงาม

การที่คนเราจะยกตัวเองสูงขึ้นไป โดยการทำร้ ายผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยวาจา การกระทำ ถึงแม้จะประสบความสำเร็จ

ก็ใช่ว่าจะมีความภาคภูมิใจ ไร้เกี ยรติ การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการก ด ขี่ ผู้อื่น กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไป

โดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทางของเขา ตามความสามารถของเขาย่อมมีผลลัwธ์ที่ต่างกัน

การเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลง ลูกอาจจะชนะก็จริง แต่ อ ย่ าลืมว่าลูกจะได้ ศั ต รูตามมาด้วย

แต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ไปลดคนอื่นลง ลูกอาจเป็นผู้ชนะ พร้อมกับยังมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้น

และหนึ่งในนั้นอาจเป็นคู่แข่งของลูกเองด้วย หรือหากลูกเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้ว จงอย่ าลืมที่จะมีน้ำใจนักกีฬาด้วย

เรื่องนี้สอนให้เราได้เข้าใจว่า…

การที่เรามองคู่แข็งเป็นเสมือนครูอีกคนของเรานั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ไม่ทำร้ ายกัน หรือผิ ด ใจกัน

ทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีการพัฒนา มีแต่ความเจริญงอกงาม ในสังคมอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา: hedkam k o m